Информатика

Тема на урока Съдържание на урока  Упражнения и задачи  Други източници
1-1 How to Evaluate Sources Гледай Гледай Cloud computing  
1-2  Същност на алгоритмите изтегли файл  I  Гледай  изтегли файл  отвори
2  Начини за описание на алгоритми. Блок-схеми - линейни, разклонени. Циклични блок-схеми

 блок-схеми

 циклични блок-схеми

тест

 изтегли файл

изтегли файл

изтегли файл

изтегли файл 

за оценка

Чертай блок-схеми онлайн

Чертай блок-схеми онлайн 2

Свойства на алгоритмите 

отвори

3  Езици за програмиране.   изтегли файл 

изтегли файл

решаване на зад.

 
4  Среди за програмиране  изтегли файл   изтегли файл 

 учебник

решения

5  Езикът С++ изтегли файл   изтегли файл  отвори
6  Основи на програмирането на С++. Типове данни. 

 изтегли файл 

скаларни типове

аритметични операции

 изтегли файл   отвори
7  Линейни алгоритми.  

 изтегли файл

изтегли файл

 отвори
8  Разклонени алгоритми. Условен оператор

 изтегли файл 

изтегли файл-2

задачи -2

 отвори
9  Оператори за цикли  изтегли файл 

 изтегли файл 

тест

 отвори

10 Оператор за многовариантен избор  изтегли файл 

 изтегли файл 

 отвори
11 Функции. Масиви  изтегли файл 

 изтегли файл 

тест

 отвори

 отвори

Информационни технологии - електронен учебник

Тема на урока Съдържание на урока  Упражнения и задачи  Други източници
1   Вмъкване на графично изображение. Избор на дизайн и цветова гама в компютърни презентации. изтегли файл   master  it-english
2  Изготвяне на тестова система за оценки. Добавяне на интерактивност. изтегли файл   изтегли файл   
3  Използване на алтернативни средства за създаване на мултимедийна презентация  изтегли файл   изтегли файл   критерии за оценка на презентация
4  Представяне, съхраняване и отпечатване на презентация.  изтегли файл   изтегли файл  
5  Работа по проект  изтегли файл-2    
6  Представяне на проект   представяне   
7  Видове мрежи. Свързване на компютри в мрежа  изтегли файл   изтегли файл   
8  Обмяна на файлове. Използване на мрежов принтер.  изтегли файл  отвори  отвори
9  тест    изтегли файл   

10  Същност и предназначение на БД. Основни принципи за проектиране на БД.  изтегли файл   изтегли файл  отвори
11 Създаване на проста БД Таблици изтегли файл   

 отвори

12 Работа в БД   изтегли файл-2    
13 Генериране на справки и създаване на отчети  изтегли файл-2 

 изтегли файл 

изтегли файл 

 
14 Работа по проект сам.работа БД   проект  
15 Представяне на проект.    представяне